Hva er treneren sine oppgaver?

  1. Trener har plikt til å lede laget/lagets utøvere i trening (fysisk, teknisk, taktisk og mental trening) og kamper samt kampforberedelser.
  2. Trener har plikt til å planlegge utøvernes aktiviteter med det formål å oppnå best mulige resultater innenfor de økonomiske rammer som er gitt av styret.
  3. Trener har ansvar for å gi enkeltutøveren tilbakemelding om sportslig utvikling og prestasjoner i kamper og trening.
  4. Trener har plikt til å delta i aktiviteter som naturlig hører sammen med de aktiviteter som er nevnt under punktene a), b) og c).
  5. Markedsavtaler. Det er klubb som bestemmer om og når trener skal engasjeres i markedsarbeid.
  6. Trener har plikt til å bruke det utstyr og den bekledning som klubben evt. stiller til disposisjon til konkurranser og i treningssammenheng, samt i andre representasjonssammenhenger.
  7. Trener kan ikke uten klubbens samtykke være lagleder eller ha funksjon som tillitsvalgt i andre klubber dersom dette kommer i konflikt med funksjonen trener har i klubben. 
  8. Trener skal rapportere til kontaktperson i spørsmål som gjelder treners egne eller utøvernes forhold.
  9. Trener har plikt til å melde fra til ansvarlig person i klubben når trener har lovlig forfall og ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale. Ved positiv A-prøve i dopingtest plikter trener å melde forfall såfremt trener ikke har dokumentert medisinsk fritak fra dopinglisten. Forfall skal meldes så snart trener blir klar over at han ikke kan møte.
  10. Trener må fremvise politiattest (gjelder personer over 15 år) for klubbens treneransvarlig.